CLARINETE
FAGOT
FLAUTA
OBOE
SAXOFÓN
TROMBÓN
TROMPA
TROMPETA